Välkomna till Årsmöte

  • 23 jul 2020

Tisdag 15 september kl 19.00 är det dags för årets Årsmöte i LSK. Vi kommer erbjuda möjlighet att delta på distans via Zoom.

Ev motioner till årsmötet ska vara styrelsen till handa senast 2 veckor före mötet.

P.g.a. den pågående pandemin har vi i år beslutat att ge medlemmar som så önskar möjlighet att delta på distans via videokonferensverktyget Zoom. Antalet medlemmar som kan delta på plats begränsas av utrymmesskäl till ca 15 personer utöver sittande styrelse.

För att ansluta till mötet via Zoom

Länk till mötet: https://liu-se.zoom.us/j/63492991706 

Lösenord till mötet kommer skickas ut via e-post till alla medlemmar. Har du inte fått det senast 14 september kan du skicka ett mejl till klubben så skickar vi det till dej linkopingssk@gmail.com

När du klickar på möteslänken ova kommer du till en webbsida där du kan välja att ladda ner och installera Zoom på din dator. Om du inte redan gjort det sen tidigare rekommenderar vi att du gör det nu. Programmet är gratis att använda. Det går även att ansluta via en webbläsare, då rekommenderar vi att du använder Google Chrome.

Här finns ett par guider till hjälp:

Dagordning

1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 1 revisor för en tid av 2 år samt 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) klubbmästare för en tid av 1 år.
g) erforderliga antal kommittéer.
h) beslut om val av ombud till Östergötlands Skidförbunds möten.
12. Övriga frågor av informativ karaktär.

Varmt välkomna!